ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.101/26 และสปช.105/29 ของโรงเรียนบ้านปาหนัน[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ....[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนสิงหาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ เดือน สิงหาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตร ของข้าราชการบำนาญ เดือนสิงหาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้าง เดือนสิงหาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 เปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดทำโครงการ "ติวสอบภาค ก ท้องถิ่น" ณ จังหวัดยะลา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 10[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโรงเรียนสามารถลงข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ตามปกติ[ศูนย์เทคโนโลยี]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 97 / 97