ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สลับยาง รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความยั่งยืน โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 6 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบข้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดทิศทางพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 36 / 97