ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุสำหรับโครงการ นิเทศ ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่าย[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเห...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กง 8210 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนราธิวาส[กลุ่มอำนวยการ]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิทยฐานะแนวให...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลและรายงานผลโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานฯ วิทยฐานะแนวใหม่ 2สค....[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ ทะเบียน กง 8210 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมที่ 3[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมที่ 3[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมที่ 3[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 78 / 97