ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๕ โรงเร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัด และค่ายลูกเสือจังหว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๒๘ โรงเรียน สังกัดสำนักงาน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้า...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลาก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตกแต่งสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากแร็คบังคับเลี้ยวซ้ายขวา ตั้งศูนย์ล้อ แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนปกติและโรงเรียนคุณภาพป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ OKI รุ่น MB472 กลุ่มบริหารงานกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 6 / 97