ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการโปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดประชุ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำเกียรติบัตรมอบให้ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา ใบงานและใบความรู้ ฉบับปรับปรุง ครั้งท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชาย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทตามแนวทางการบริหารในยุ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กให้เกิด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 6 รายการ โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยเพื่อสร้างภูม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนในโครงการต...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 10 / 97