ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ดผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยวิธีเฉพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชาย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้อ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างจัดทำตรายางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างเหมาาบริการซ่อมเปลี่ยนพรมปูพื้นรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 2149 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาการอบร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 13 / 98