ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน กลุ่มกฎหมายและคดี แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยางรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 2179...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือก...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (R...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สายพานไทมิ่ง และอะไหล่อื่น ๆ ที่เ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบโครงการประเมินความสามารถของผู้เรียนปีการศึกษา 256...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบและกระดาษคำตอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างทำความสะอาดตู้แอร์และซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ กค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสิน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับแสดงความยินดีให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่ง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับแสดงความยินดีให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทัก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 งบทดลองเดือนมกราคม 2566[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 1000 Mbps โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 15 / 97