ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[กลุ่มการเงิน]
 เอกสารการจัดจ้างวิทยากรอิสลามศึกษา และพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ งบ 61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เอกสารประกอบการคัดลายมือ(ปรับปรุง)[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟแวร์การตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญร่วมสืบสาน "ศาสตร์พระราชา" พัฒนานักเรียนให้พอเพียง[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ราชกิจจา ปี 2560[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ราชกิจจา ปี 2558[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2560[งบทดลอง]
 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด , อาคารอเนกประสงค์ และอาคารละหมาด ของโรงเรียนบ้านบูเกะบากง[กลุ่มการเงิน]
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 91 / 97