ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" แบบออนไลน์[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน myPsdasset v.8[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561[งบทดลอง]
 รางวัลคนดีศรี สพฐ. (HERO OBEC)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู (บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เอกสารประกอบการอบรมการนำมาตราฐานตัวชี้วัด คณิต วิทย์ ภูมิ ทำหลักสูตรสถานศึกษา[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการติดตามแก้ปั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในรถยนต์ราชการ และเครื่องตัดหญ้าของสำ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 การคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ เพื่อยกย่องเป็น “ครูภูมิปัญญาไทย” รุ่นที่ ๙ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนวัดผลและข้อมูลผลการเรียน [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 85 / 97