ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I NET ปีการศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบสำหรับดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาป้องกันและกำจัดศัตรูพื้ชและสัตว์ ขนาด 5 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายบ้านพักชั้นเดียวใต้ถุนสูง 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านยี่งอ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายสติ๊กเกอร์โฟมทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office Update Version 6.4.1 โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อสำหรับติดหน้าห้องผู้บริหาร และห้องตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริหารวิชาการเชิงบูรณาการ คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2563[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 53 / 97