ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ประจำปีง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สำหรับเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้า...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลด้านสถานที่จัดนิทรรศการครู นักเรียน และการแข่งขันทักษะภาษา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะสำหรับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์, ประเภททดลอง แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดทำคู่มือการดำเนินงานหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำหรับสถานที่ศึกษาในจังหวัด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมิน RT,NT และ O –NET ไปใช้ในก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมระบบแสง สี เสียง พิธีเปิด ปิด งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์สมาชิก กบข. ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเพื่อการแ...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน นข 1827 นราธิวาส โดยวิธี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตกแต่งสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำช่อดอกไม้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ชายแดนใต้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจา...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 19 / 97