ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลขอรับเงินบำเหน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษฯ ในโรงเรียนพระราชดำริ (เพิ่มเติม) พค.-ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดอบราโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PAIS...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ)” ภายใต้แนวคิด “Computing Science องค์ความรู้สำ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การฝึกอบรมโครงการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 44,45 และ 46[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 “การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 คำสั่งแต่งตั้ง "หัวหน้าเจ้าหน้าที่" "เจ้าหน้าที่" และ "หัวหน้าหน่วยพัสดุ" สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 84 / 97