ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของวิทยฐานะครูและบ...[กลุ่มอำนวยการ]
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น27/34 ปี 2020/2021[กลุ่มอำนวยการ]
 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปะรั่วล้อยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตร และวุฒิบัตรสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เป็นรายไตรมาส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เป็นรายไตรมาส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (...[กลุ่มอำนวยการ]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเดือนมีนาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ขนาด 1 ห้อง ของโรงเรียนบ้านแคนา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ...[กลุ่มอำนวยการ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 64 / 97