ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรายการครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาย USB เครื่องสแกนเนอร์ Canon กลุ่มนโยบายและแผน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ปร...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุระบบไฟฟ้าสำนักงานบริเวณป้ายสำนักงาน ห้องกฎหมายและคดี ห้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคชื่อรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑ และ กลุ่มกฎหมายและคดี [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางกลุ่มกฎหมายและคดี[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางสำเร็จรูป กลุ่มกฎหมายและคดี [จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งประกาศ สพฐ เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ปี 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 70 / 97