ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดดอกไม้ประดับโพเดี้ยมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิวาส โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สลับยางรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้ารถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 6...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของจังหวัดน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศตู้ตั้งพื้นห้องประชุมบานบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพการแกะสลักผัก ผลไม้และขนมไ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ป้องกัน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 44 / 97