ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย และการคิดคำนวณ โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564[งบทดลอง]
 งบทดลองเดือนกันยายน 2564[งบทดลอง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร โครงการสนับสนุนสื่อกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้าข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โครงการสนับสนุนสื่อการเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน โครงการสนับสนุนสื่อการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 31 / 98