ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพั...[กลุ่มการเงิน]
 โรงเรียนที่กรอกขอมูลการติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว จำนวน ๕๔ โรงเรียน[ศูนย์เทคโนโลยี]
 แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[กลุ่มการเงิน]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โ...[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานอิส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 ราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1[กลุ่มการเงิน]
 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 รับเอกสารแก้ไข[กลุ่มการเงิน]
 ราคากลางระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน[กลุ่มการเงิน]
 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ (วันที่ 25 ธ.ค.60)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 89 / 97