ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 PPT การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับสนามสอบ[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เชิญประชุมสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูกลุ่มเมือง 1[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ทะเบียน กค 606 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอิสลามศึกษา I-NET[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโรงเรียนประชารัฐ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560[งบทดลอง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่...[กลุ่มการเงิน]
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพั...[กลุ่มการเงิน]
 โรงเรียนที่กรอกขอมูลการติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว จำนวน ๕๔ โรงเรียน[ศูนย์เทคโนโลยี]
 แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[กลุ่มการเงิน]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โ...[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานอิส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 90 / 98