ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้อ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมบานบุรี และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 27สค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ราคากลาง งานจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นศิษย์เก่า[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
  “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวกับจรรยาบรรของวิชาชีพ ประจำปี 256...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมชึ้แจงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชุมชึ้แจงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการจัดประชุมการใช้วิทยุสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยครู ปีการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมการใช้วิทยุสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยคร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม สำนักงานเขตพื้...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 77 / 97