ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บเอกสารทางบัญชี[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561[งบทดลอง]
 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 หลักสูตร “ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ:การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิกสำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับออกบัตรประจำตัวข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561[กลุ่มอำนวยการ]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 จัดอบรมหลักสูตรคูปองครู ปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลขอรับเงินบำเหน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษฯ ในโรงเรียนพระราชดำริ (เพิ่มเติม) พค.-ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดอบราโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PAIS...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ)” ภายใต้แนวคิด “Computing Science องค์ความรู้สำ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การฝึกอบรมโครงการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 44,45 และ 46[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 83 / 97