ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบของ สพฐ.[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม จำนวน 4 โครงการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก สพป.นราธิวาส เขต 1[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสินค้าคงคลัง ครั้งที่ 1[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการฝึกอบรม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 งบทดลองเดือนมกราคม 2561[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และป้ายทำเนียบผู้บริหารฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการรับนักเรียน ปี 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เอกสารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโประแกรมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[กลุ่มการเงิน]
 โครงการคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษฯ ในโรงเรียนพระราชดำริ จำนวน 14 โรง[จัดซื้อจัดจ้าง]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกลรอง “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวี ในโรงเรียน”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 PPT การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับสนามสอบ[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 88 / 97