ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจัดทำข้อสอบและกระดาษคำตอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมฯศิลปหัตถกรรม[กลุ่มการเงิน]
 เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ License (สิทธิ์การใช้งาน) ระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะเพื่อการรณรงค์ การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรายการครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาย USB เครื่องสแกนเนอร์ Canon กลุ่มนโยบายและแผน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ปร...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 71 / 98