ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพัฒนา Update ระบบ My Office สำนัก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายอาคารโรงฝึกงานแบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านบูเกะบากง โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค และป้ายโฟมบอร์ดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Licenses Google Meeting Google Workspace for Education สำหรับจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการติดตามและประเมินผลโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบโครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่โรงเรียนคุณภาพ โดยวิธี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 32 / 97