ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดเบรกรถยนต์สำนักงานทะเบียน กง 8210 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สวิตช์ไฟถอยรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กข 7...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562[กลุ่มการเงิน]
 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมทำเนียบผู้บริหาร [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน (ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายอาคารเรียนแบบ ป.1ข ทรงปั้นหยา ของโรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบโครงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการการภาษาไทยโรงเรียน โรงเรียนในโ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 66 / 97