ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อโปสเตอร์รณรงค์เหล้าและบุหรี่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตา...[กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 5 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อสำนักงานโฟมฟอร์ดพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 จ้างจัดทำเล่มสรุปผลการติดตามโครงการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๖ นราธิวาส โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน เขตพื้นที่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 46 / 97