ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาชิก กสจ.ประจำปี 2560[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการพัฒนาระบบจัดทำทะเบียนวัดผลและข้อมูลนั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Bilingual Education ตามกรอ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์ ร ล ด้วยรักษ์ควบกล้ำด้วยใจ[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561[งบทดลอง]
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ. ปี 2560[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ในการบริหารสัญญา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสน...[กลุ่มการเงิน]
 การจ้างพนักงานราชการ (เรียกรายงานตัว)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การจ้างพนักงานราชการ (เรียกรายงานตัว)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารข้อสอบกลางโครงการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 อบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 87 / 97