ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 604 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน นข 1237 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างพิมพ์บัตรโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโปรกแรมห้องสมุดอัตโนมัติ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้า...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั...[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposiurm 2018 [กลุ่มอำนวยการ]
 แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561[กลุ่มการเงิน]
 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 เผยแพร่รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับจัดภูมิทัศน์สำนักงาน[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 82 / 97