ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

  การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไก่เบตงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[กลุ่มอำนวยการ]
  ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรับผู้รั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยวิธี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางวันที่สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน นข 1827 นราธิวาส โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กข 9409...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับปูพื้นรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง 8210 นราธิวา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง กลุ่มนิเทศ กลุ่มส่งเสริม แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน และการคัดแ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิวาส โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 50 / 97