ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกันยายน 2561[งบทดลอง]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2561[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 จำนว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันประกวดด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันประกวดด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันประกวดด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้รถยนต์และเครื่องตัดหญ้าของราชการ ตั้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำนักงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าม่านสำนักงาน[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 72 / 97