ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระพิฆเนศวร รุ่นที่ 108 ปี กรมศิลปากร [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารการเงินและสินทรพัย์ [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบเกียรติบัตรสำหรับโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครุและบุคลา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนารูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการพัฒนารูปแบบการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 28 รายการ (อุปกรณ์ห้องสมุด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรีย...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 57 / 97