ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โครงการสนับสนุนสื่อการเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบเงินฝากคลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน โครงการสนับสนุนสื่อการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาระดับปฐมวัย โครงการสนับสนุนสื่อการเรีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ตามโครงการส่งเสริมก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. โดยวิธีคัดเลือก[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 30 / 97