ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลโครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่โรงเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำฯ , สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานวิจัยโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Le...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ โดยวิธีเฉพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลการประเมินตามโครงการการประเมินคุ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง x-stand ขนาด 80x180 ซม. มาตรการป้องกันโรคติดต่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลโครงการส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเห...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเข...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 33 / 97