ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โช้คอัพ และอะไหล่อื่นที่เกี่ยวข้องรถย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกระดาษเทอร์มอลเครื่อง Electronic Data Cpture(EDC) โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 (แบบ สขร.)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนเมษายน 2567[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2567[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเพื่อรื้อถอนของโรงเรียนบ้านทอน โดยวิธีเคาะไม้[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้ากิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(จัดอาหารเช้าเป็นกรณี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ด และสติ๊กเกอร์ชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (โรงเรียนบ้านบือแนนากอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ประทับเอกสารการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2567[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 1 / 97