ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 งบทดลองเดือนมีนาคม 2566[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors)[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเพื่อรื...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้ารถยนต์คันหมายเลขทะเบี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและบุค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 14 / 97