ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เดือนสิงหาคม 2561[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตรประจำเดือนสิงหาคม 2561[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 9 โรงเร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการพัฒนาระบบงานการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๓) เพื่อการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การรับครูเข้ารับการอบรมแบบ Walk-in[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้อ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมบานบุรี และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 27สค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ราคากลาง งานจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นศิษย์เก่า[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 76 / 97