ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อัสดุสำนักงานสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน นข 1237 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 2179 นราธิว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค [กลุ่มอำนวยการ]
 อบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ครงการบริการวิชาการ “เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft word และ Excel ขั้นสูง”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เกียรติบัตรและวุฒิบัตรโครงการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม/เรียนร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจัดอบรมเพิ่มเติม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดหม้อน้ำทะเบียน กข 7929 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 79 / 97