ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีสมรร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2567[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการการดำเนินงานรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อสอบสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT แ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อสอบสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT แ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อสอบสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านตอหลัง โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านนาโอน โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านบือแนนากอ โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกตีเต โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นวัตถุประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้แก่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน ให้แก่นักเรียนบ้านบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 2 / 97