ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ คอนเน็กซ์อีดี โ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำฉากกั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ และร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำฯ , สแกนเนอร์สำหรับง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบั...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แบบคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูกระจกสำนักงาน (หน้ามุข และกลุ่มบริหารงานบุคคล) โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีให...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้น...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 34 / 97