กิจกรรมของเขตพื้นที่

ติดตามการวิจัยโครงการด้...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมการจัดทำแนวทางการ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมแผนการรับนักเรียน...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมชี้แจง RT และ NT

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
นิเทศติดตามผลการดำเนินง...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
นิเทศติดตามผลการดำเนินง...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
เข้าร่วมการประเมินการดำ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
เข้าร่วมประชุมการคัดเลื...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมว...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ร่วมประชุมชี้แจงแนวกการ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
การจัดสรรและติดตามสถานก...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบัน...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

กลุ่มอำนวยการ
ติดตามการจัดการเรียนรู...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินน...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 page 1 / 65