============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ติดตามการวิจัยโครง.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ประชุมการจัดทำแนวท.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ประชุมแผนการรับนัก.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ลงพื้นที่เยี่ยมและ.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
นิเทศติดตามผลการดำ.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
นิเทศติดตามผลการดำ.

กลุ่มนิเทศติดตามแล.
เข้าร่วมการประเมิน.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
ลงพื้นที่ติดตามผลก.

กลุ่มส่งเสริมการจั.
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศ.

บ้านปลักปลา
อบรมหลักสูตรการทำบ.

บ้านปลักปลา
กิจกรรมเข้าค่ายลูก.

บ้านปลักปลา
กิจกรรมอบรมพัฒนาศั.

บ้านปลักปลา
กิจกรรมการเคลือบฟล.

บ้านเปล
โครงการเสริมสร้างค.

บ้านหัวเขา
พิธีเปิดงานวันสถาป.

บ้านหัวเขา
เคลือบฟลูออไรด์

บ้านหัวเขา
ทัศนศึกษาแหล่งเรีย.

บ้านเปล
เก็บตัวอย่างน้ำบริ.

บ้านเปล
จัดกิจกรรมรณรงค์ใน.

น้ำตกปาโจ (วันครู ..
ประชุมเพื่อการวางแ.

น้ำตกปาโจ (วันครู ..
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการการดำเนินงานรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อสอบสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สำหรับโรงเรียนคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อสอบสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อสอบสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านลูโบ๊ะบาตู]
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วมาตณฐานแบบทึก(ฐานตอกเสาเข็ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก โรงเรียนเมืองนราธิวาส [เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ สปช.๒๐๕/๒๖) [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 [บ้านกะลูแป]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ สปช.๒๐๕/๒๖) [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยววิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านบูเกะกอตอ]
 ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารแบบ สปช.205/26 [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหัวเขา โดยวิธีคัดเลือก [บ้านหัวเขา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก [บ้านหัวเขา]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [บ้านโคกสยา]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :